راکتیار کابل می‌آید، حلقه خونخواران کامل می‌شود

راکتیار کابل می‌آید، حلقه خونخواران کامل می‌شود‎

کارتونیست: ظهور احمد

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 106 نفر