تباهی ایکوسیستم حیوانات‎

تباهی ایکوسیستم حیوانات‎
کارتونیست: مایکل مورو

یکی از پیامدهای فاجعه‌بار جهانی شدن، تباهی کامل محیط زیست و ایکوسیستم حیوانات در کشورهای فقیر است.

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 113 نفر