بانكى مون با سازمان ملل خدا حافظى كرد

بانكى مون با سازمان ملل خدا حافظى كرد‎

بانكى مون با سازمان ملل خدا حافظى كرد

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 150 نفر