۷۰ سال فریب و نیرنگ زیر نام «سازمان ملل متحد»

۷۰ سال فریب و نیرنگ زیر نام «سازمان ملل متحد»
کارتونیست: عورتانی

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 119 نفر