مضحکه انتخابات در ایران

کارتون: مضحکه انتخابات در ایران‎
مردم ایران بار دگر اجازه می‌یابند که از میان قاتلان فرزندان شان یکی را منحیث رییس جمهور انتخاب کنند!
کارتونیست:موفق قات

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 196 نفر