بخشایش جنایتکاران

بخشایش جنایتکاران‎‎

کارتونیست: Elihu Duayer

ایلهو دیویر (Elihu Duayer) کارتونیست برازیلی، این اثر را تحت عنوان «بخشایش اسلحه‌‌ی منفور» در ارتباط به پیشنهاد برنامه «صلح و آشتی» برای قتل‌عام‌ها در رواندا طراحی نموده است.

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 183 نفر